FORSIDESALBERGKJELDSTADHATLINGHUSHEGSETHTRØADMINISTRASJONVILKÅR OG PRISERKONTAKTSiden er laget av Hattrem AS

Vi er samarbeidsadvokater for Huseiernes Landsforbund og  for Norges Bondelag

Vilkår og priser

Alle advokater har advokatbevilling og tillatelse til å drive advokatvirksomhet, gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Vår advokatvirksomhet er  dekket gjennom obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret. 

Priser:
Ved etablering av oppdrag avtales timepris. Timepris avhenger av oppdragets art og utgjør fra 1 020,- som p.t. er den offentlige salærsats til kr. 2 200,- med tillegg av mva. Dersom ikke annet er avtalt, avregnes salær etter medgått tid.

Dersom oppdraget dekkes av rettshjelpforsikring, avregnes egenandel til klienten etter samme timesats og i henhold til forsikringsvilkårene.

Klienter som mottar fri rettshjelp betaler 25% egenandel med maksbeløp tilsvarende den offentlige salærsats  i saker som gjelder fritt rettsråd og 8 x offentlig sats som maksbeløp i saker for domstolen (fri sakførsel).

Førstegangskonsultasjon med inntil 1/2 timers varighet, beregnes fast salær i henhold til advokatforeningens retningslinjer. Salæret utgjør i dag kr. 500,- med tillegg av 25% mva. Til sammen 625,- kroner.

I tillegg til salær kommer våre utlegg i saken herunder offentlige avgifter og gebyrer.

Dokumenter

Prisliste
Oppdragsbekreftelse
Personvern